Bliv DAMPcoach

DAMPcoach er en uddannelse for dig der er i daglig kontakt med børn, unge og voksne med diagnosen ADHD, ASF og andre kognitive handicap, enten i forbindelse med dit job eller privat.

Målet med uddannelsen er, at du får mere viden og flere effektive værktøjer og metoder til at hjælpe dig til at skabe forandring i egne og andres uhensigtsmæssige handlemønstre. De færdigheder, som du tilegner dig gennem forløbet, vil du kunne bruge i alle de sociale arenaer, som du bevæger dig i til dagligt.

Som uddannet DAMPcoach vil du have en specifik viden og indsigt omkring de kognitive forstyrrelser ved bl.a. ADHD og ASF. Du vil have redskaber og metoder der vil hjælpe dig i samværet med alle mennesker med eller uden diagnoser, samt have en forståelse for de kommunikative og pædagogiske værktøjer / redskaber som gør, at du bedre vil kunne hjælpe mennesker i problemer til at klare sig bedre gennem livet.

Målgruppe

DAMPcoach uddannelsen er målrettet til alle der ønsker flere tanke- og handleværktøjer, f.eks. til at navigere i komplekse kommunikative udfordringer i forhold til ADHD og andre kognitive handicap.

Uddannelsen henvender sig til dig, der beskæftiger dig med mennesker, med eller uden diagnoser, der har svært ved at håndtere deres frustrationer på en hensigtsmæssig måde.

Uddannelsen er speciel relevant, hvis du er professionel, men også hvis du er frivillig, forældre, bedsteforældre, bror, søster, kæreste eller hvis du ønsker en personlig udvikling, så vil uddannelsen give dig indsigt i dit eget og andres sind samt udvide din forståelse for ADHD og lignende problematikkerne.

Tankerne bag uddannelsen

Uddannelsen tager udgangspunkt i en anerkendende tilgang til det menneske, du arbejder med. Værktøjerne og metoderne er anvendelige til alle børn, unge og voksne, der har det tilfælles, at de har svært ved at håndtere frustrationer og behov, der ikke opfyldes med det samme. De kan have svært ved at håndtere uforudsigelighed, kan være ufleksible og have vanskeligt ved at generere flere løsninger på problemstillinger. Omverdenens kommunikation og interaktion med dem er ofte konfliktfyldt og vanskelig at håndtere.

Når “almindelige” pædagogiske og kommunikative tilgange ikke virker, er der behov for at tænke og handle anderledes i forhold til mennesker med ovenstående vanskeligheder, – der er brug for en anden tilgang.

For som Søren Kirkegaard sagde:

”At når det i Sandhed skal lykkes En at føre et Menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest må passe på at finde ham der, hvor han er, og begynde der.”

Andet eks:

En kvinde bragte sin søn til Gandhi, som spurgte, hvad hun ønskede.

”Jeg vil bede dig om at sige noget til ham, der kan få ham til at holde op med at spise sukker”, svarede kvinden.

”Kom tilbage med drengen om et par uger”, sagde Gandhi til hende.

To uger senere vendte kvinden tilbage med sin søn.

Gandhi vendte sig mod drengen og sagde: ”Hold op med at spise sukker!”

Kvinden spurgte overrasket: ”Hvorfor skulle vi vente to uger på at du sagde dette til ham?”

”For to uger siden spiste jeg selv sukker!”, svarede Gandhi.

Denne tilgang til arbejdet med ADHD og lignende vanskeligheder vil hjælpe dig til bedre at forstå årsagen til deres handlinger, på en sådan måde at du efterfølgende vil være i stand til at optimere deres egne resurser til selv at skabe positive forandringer i deres liv. Uddannelsen vil hjælper dig til at forstå, forebygge og mestre uhensigtsmæssig adfærd, som f.eks. eksplosive reaktioner og andre utilpassede reaktionsmønster.

Vores tilgang og forståelse for os selv som mennesker samt baggrunden for vores handlinger, er fundamentet i uddannelsen. Sagt på en anden måde, så vil du i løbet af uddannelsen selv gennemgå en personlig udviklingsproces og få integreret færdigheder, du vil kunne anvende i dit eget erhvervs- og privatliv. Du vil blive nysgerrig på dine egne personlige og sociale kompetencer, lade dem udfolde sig og opnå en højere erkendelse af livskvalitet, til glæde for dig selv og de mennesker, du møder. Dette er grundet at uddannelsen er praksisorienteret og du vil komme til at arbejde med egen indsigt og forståelse samt blive trænet i at anvende coaching redskaber og teknikker til at etablere det fundament af rationel forståelse, accept og motivation, som muliggør bevidst udvikling og træning af adfærd, tale og tanker, bl.a. gennem talrige øvelser med dine medstuderende.

Resultatet vil være at du tilegner dig massevis af erfaringer og gode færdigheder undervejs i forløbet, og at du får førstehåndsindsigt i at arbejde både med dig selv og med andre.

Coaching

Uddannelsen giver dig større indsigt i diagnosen og erfaring indenfor Samarbejdsbaseret problemløsning, KRAP (kognitiv, ressourcefokuseret og anerkendende pædagogik), B.A.L. (Build a Life) og NLP med fokus på de værktøjer og metoder, der er relevante og anvendelige i arbejdet med mennesker med diagnosen ADHD eller lignende kognitive vanskeligheder.

Du vil komme til at få indsigt og forståelse for pædagogiske, psykologiske og kommunikative værktøjer, samt få en større forståelse for problematikkerne ved at have en kognitiv forstyrrelse. Dette vil bringe dig i stand til at hjælpe mennesker med ADHD og andre kognitive handicap, og bidrage til andre menneskers udvikling på deres præmisser. Du vil formå at bane vejen for faglig udvikling, personlig vækst og positive forandringer hos den enkelte. Uddannelsens værktøjer og metoder kan bruges til alle og de er særdeles effektive, hvor traditionelle pædagogiske handlemetoder kommer til kort, f.eks. i arbejdet med ADHD og andre forstyrrelser.

Undervisningsform

Undervisningen vil veksler mellem teoretiske oplæg, diskussion og praktiske øvelse i at bruge teknikkerne i praksis, samt supervision. Dermed sikres et praktisk fundament i forståelsen. Det vil sætter dig i stand til at praktisere det du har lært, i stedet for bare at tale om det.

NLP

NLP (Neuro Lingvistisk Programmering) er udviklet i Amerika i starten af 1970´erne af Richard Bandler og John Grinder. De mente, at mennesker, der var eksperter indenfor et givent område, måtte gøre noget specielt, som de mennesker, der ikke var eksperter indenfor det samme område, undlod at gøre. Derfor samlede de en studiegruppe, der havde til formål at finde nogle af de strategier, som succesfulde mennesker benyttede sig af. Over en periode på 10 år (1972-1982) lykkedes det dem at indsamle og udvikle en række værktøjer, teknikker og modeller indenfor bl.a. kommunikation, målsætning og konfliktløsning.

Neuro

Ordet neuro refererer til det neurologiske system. Det vil sige den måde, som du ubevidst tænker på, når du tænker.

Lingvistisk

Når der indenfor NLP tales om lingvistik, refereres der til den måde, du bruger dit sprog til at skabe mening med de oplevelser, du har.

Programmering

Ordet programmering bruges indenfor NLP til at beskrive den måde, som du ubevidst reagerer på i forskellige situationer.

Spørgsmålet - Hvad er NLP?

Kan med andre ord besvares på denne måde: "NLP er en filosofi om, hvordan du ved hjælp af sproget kan påvirke den måde, du tænker på og dermed de resultater, du får." NLP er derfor en metode til at afkode sine egne eller andre menneskers (mentale) strategier, så du kan opnå lige så gode resultater som dem, der er eksperter indenfor et givent område.

B.A.L

Build a Life er et koncept som blev opfundet af Niclass Farup ud fra en filosofi om, at man kan “bygge” et hvert menneske op fuldstændig som man gerne vil have det. Hvad enten man har ADHD eller bare vil ændre sin tilgang til tilværelsen. Hemmeligheden ligger i indsigten i egne handlinger og effekten af disse.

Build a Life byder på særdeles effektive redskaber til at udbygge din personlige styrke. Samt en større kapacitet til at anskue løsningsorienterede problemstillinger, samt at bryde vanetænkning og skabe kreativitet, for der igennem at styrke dig selv på alle niveauer.

K.R.A.P.

KRAP tager udgangspunkt i, at vi alle har mere eller mindre tydelige dannelsesidealer og værdiforestillinger om, hvordan vi oplever og skaber relationer, trivsel, glæde, kreativitet og motivation. Så vi får en oplevelse af sammenhæng, betydning og mening.

Metoden henvender sig til alle, der vil arbejde med og dygtiggøre sig i brugen af disse kognitive og positive mellemmenneskelige processer, der grundlæggende bygger på at anerkende og styrke ressourcer, samt øge tolerance. KRAP er en konkret metode til at blive bevidst om betydningen af at gøre det man siger, man vil gøre og følge op på om det gik godt på en positiv og anerkendende måde. Altså at skabe en forandring, der gør en forskel.

Forskning viser, at forandringsprocesser, der bygger på konkrete skriftlige delmål, har større sandsynlighed for at blive omsat til synlig praksis.

KRAP er meget udbredt indenfor den pædagogiske verden og til dels i det psykiatriske behandlingssystem. Metoden vinder ligeledes indpas hos private firmaer og organisationer.

K = Kognitiv

Kognitiv vil sige, at vores individuelle måde at fortolke og vurdere en situation på afhænger af hvilke tanker, følelser og sanser, der aktiveres. Dette motiverer så vores handlinger. Ofte har to mennesker vidt forskellige opfattelser af den samme her og nu situation, afhængig af erfaringer og tidligere oplevelser, samt hvilke forventninger vi har fremadrettet.

R = Ressourcefokuseret

Ressourcefokuseret handler om, at alle mennesker indeholder ressourcer. Al adfærd og måder at være sammen med andre mennesker på, handler om at vi dybest set altid gør det bedste vi kan i en given situation, med de mennesker og de udfoldelsesmuligheder, der er til stede. Velvidende at ikke alle strategier er hensigtsmæssige, hverken på kort eller lang sigt, så ses de som værende ’det bedste bud’.

A = Anerkendende

Anerkendende betyder, at vi må vise interesse for at kende noget til det andet menneske for at vi kan møde vedkommende og validere det netop der, hvor vedkommende er i sit liv. Anerkendelse af sig selv er fundamentet for at vi kan indgå i anerkendende relationer til andre. At blive mødt med anerkendelse er forudsætningen for dannelsen af et sundt selvværd, interesse for andre mennesker og tillid til, at én selv og andre er betydningsfulde.

P = Pædagogik

Pædagogik er relateret til praksis. Det er en pædagogisk metode, der kan anvendes i processen med at gøre en hensigt til handling.

KRAP er en pædagogisk metode, der bygger på en bred vifte af teorier, hentet fra blandt andet de kognitive behandlingsformer, den positive psykologi herunder A.I. Appreciative Inquiry, systemisk og narrativ psykologi, almen udviklingspsykologi, der bidrager med viden om beskyttelses- og risikofaktorers betydning for et menneskes personlighedsdannelse og hverdagshandlinger. Ligeledes viden fra organisationspsykologien om, hvad der fremmer trivsel og arbejdsglæde.

Samarbejdsbaseret problemløsning

Samarbejdsbaseret Problemløsning er en kognitiv metode i arbejdet med mennesker, der har vanskeligheder med fleksibilitet, tolerance, frustration, kommunikation og problemløsning. Vanskeligheder, der ofte præger børn og voksne med ADHD og andre forstyrrelser.

Samarbejdsbaseret Problemløsning bygger på Collaborative Problem Solving (CPS-modellen), der er udviklet af dr. Ross W. Greene, Center for Collaborative Problem Solving, Boston, Massachusetts.

Centralt for metoden er filosofien: “At børn og voksne gør det godt, hvis de kan” - og hvis de ikke kan, kan omgivelserne tilrettelægge kommunikation og praksis, som fremmer hensigtsmæssig adfærd, og som samtidig lærer børn og voksne færdigheder omkring fleksibilitet, tolerance, frustration, kommunikation og problemløsning.

Uddannelsens opbygning

DAMPcoach uddannelsen strækker sig over godt et halvt år.

Uddannelsen indeholder 24 undervisningsdage, fordelt på 4 moduler af 6 dages varighed.

Undervisningen forgår lørdag og søndag med 2 ugers mellemrum. Altså 2 weekender pr. måned.

Mellem modulerne skal deltagerne arbejde med det tillærte for at tilegne praktisk erfaring.

Undervisningen er tilrettelagt med et stort fokus på praktiske øvelser.

Der bliver tilbud om øveaftener, hvis der er interesse for det.

Uddannelsen er bygget op, så du først tilegner dig en grundlæggende forståelse for konceptet. Oven på det bygger vi så en række pædagogiske teknikker og metoder, der er effektive i arbejdet med mennesker i problemer.

Om Underviseren

Frederik Muxoll

Jeg er meget optaget af at skabe forståelse for ADHD og lignende vanskeligheder, samt for at give mennesker med udviklingsforstyrrelser rådgivning og de fornødne redskaber, til at klare sig godt samt finde og udvikle de potentialer, der også er forbundet med en diagnose.

For mig er al udvikling baseret på et samarbejde.

Du kan læse mere om mig og mit arbejde som DAMPcoach på www.DAMPklaveret.dk

Sted

Undervisningen foregår:

DAMPklaveret

Valdemarsgade 33 Kld. 1665 København V

Tlf.: 40 89 49 32

CVR. 33026021

Tid

Uddannelsen strækker sig over godt et halvt år med 24 undervisningsdage. Uddannelsen er på i alt 144 timer fordelt på 4 moduler á 6 dage.

Der er 10-15 deltagere på uddannelsen. Dette sikrer en god dynamik.

Pris

Kr. 12.800 eks. moms, total kr. 16.000 inkl. moms.

Prisen inkluderer kursusmateriale (ikke bøger).

Afgiften kan fordeles ud på hvert af de første fire moduler, hvis du ønsker det.

Arbejdsgiverbetalt uddannelse

Betaler din arbejdsgiver dine udgifter til erhvervsrelaterede uddannelser og kurser, er de skattefri for dig. Uddannelsen eller kurset behøver ikke have relevans for arbejdet hos din nuværende arbejdsgiver. Hvis kurset eller uddannelsen udelukkende har et privat formål for dig, er det ikke skattefrit.

  • Du kan skattefrit få betalt udgifter til skolen og deltagerbetaling.
  • Udgifter til bøger, som indgår i pensum, og andet uddannelsesmateriale er skattefrit.
  • Du kan få skattefri godtgørelse for kørsel, kost og logi, hvis du ikke går ned i løn for at få det.

Både tidligere og nuværende medarbejdere kan få skattefri uddannelse.

Fratrådte medarbejdere, som ønsker at starte en uddannelse, en omskoling eller konsulenthjælp til jobsøgning mv. kan også få betalt uddannelse skattefrit. For afskedigede medarbejdere er det nok, at aftalen om ydelsen til dækning af udgifter i forbindelse med uddannelsen indgås ved ophør af ansættelsesforholdet.

Du kan læse mere på SKAT’s hjemmeside eller ringe til dem på tlf. 72 22 18 18

http://skat.dk/SKAT.aspx?oId=1789494

Tilmelding

Tilmelding skal ske på fmuxoll@gmail.com

Betalingsbetingelser

Ved afmelding mere end 1 måned før uddannelsesstart refunderes 100 procent, ved afmelding mere end to uger før uddannelsesstart refunderes 50 procent, ved afmelding mindre end 2 uger før uddannelsesstart refunderes 0 procent, -pladsen kan dog overdrages til en anden person.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til uddannelsen er du velkommen til at kontakte mig på

mail fmuxoll@gmail.com

samt på telefon 40 89 49 32 eller 25 21 16 66.

Der forbeholdes ret til ændringer i struktur, indhold og pris.