For kommunen og fagfolk

 

I DAMPklaveret fokuseres der i alle forløbene på progression og målrettethed i arbejdet med at bringe den enkelte tilbage på eller nærmere til arbejdsmarkedet. Vores undervisning og samarbejde med den enkelte har det formål, at han/hun sættes i stand til at se sine egne ressourcer, potentialer og muligheder i forhold til arbejde eller uddannelse. Vores værdier kommer bl.a. til udtryk ved, at vi yder en individuel indsats overfor alle, da mennesker ikke er ens og den enkelte vælger selv hans/hendes vej i livet. I tråd med vores værdier er vi konsekvente hvad angår tilbagemeldinger om rådighed, fremmøde og adfærd, der modarbejder progression mod selvforsørgelse.

I DAMPklaveret tror vi på, at alle vil og kan bidrage til fællesskabet, blot de rette betingelser er til stede. Alle mennesker har ressourcer, der kan komme til udfoldelse. Det, der kræves, er den rette støtte. Det kalder vi hjælp til selvhjælp, og vores opgave er at bistå den enkelte til at tage ansvar for sit eget handicap. Vi udviser dette for den enkelte, ved at fastholde, at ALLE har ansvaret for deres eget liv.

Vores mål med vejledningen er at udvikle indsigt i egne handlemuligheder for at få skabt de bedste betingelser for en god udvikling. Vi har særlig viden om håndtering af problemskabende adfærd, hvor vi bl.a. arbejder med metoder som bygger på samarbejdsbaseret problemløsning og "low arousel".

DAMPklaveret er bygget på, at det er gennem øvelse og erfaring, og ikke gennem belæring, at man udvikler sig som person. DAMPklaverets mål er at mestrer balancen mellem teori og praksis, og give mennesker med udviklingsforstyrrelser, deres familier og de fagfolk, der arbejder med og omkring dem mulighed for konkrete og erfaringsbaserede læreprocesser.

Man ender ikke i DAMPklaveret, man begynder. 

Individuelle forløb

Alle personer hos DAMPklaveret kommer med hver deres historie og baggrund. Derfor lægger vi vægt på at afstemme forventninger på et tidligt tidspunkt, med alle involverede parter.

DAMPklaveret tilbyder særligt tilrettelagte forløb omkring børn, unge og voksne med ADHD, autisme, Aspergers syndrom og/eller lignende tilstande. Støtte-, mentor- og vejledningsforløb udarbejdes, og der laves en individuel plan for forløbet.

Vores mål er at gøre en forskel og hjælpe den enkelte med at tage ansvar for deres eget liv. Der er ingen standardløsninger hos DAMPklaveret. Et forløb tilrettelægges ud fra individuelle forudsætninger, ønsker og behov. Vi stiller vores viden til rådighed. Vi informerer og vejleder i et klart og enkelt sprog om valgmulighederne og de sandsynlige konsekvenser. Den enkelte vælger selv og lever med valget, ALLE har ansvaret for eget liv.

DAMPklaveret har gode erfaringer med at kunne højne motivation, selvværd og selvtillid igennem en tilgang baseret på involvering, gensidig accept og ansvar. Desuden fokuseres der i samarbejdet med den enkelte på progression i forhold til satte mål.

Vi er gode til at tackle modstand, at se muligheder og igangsætte en proaktiv tankegang hos den enkelte. Vi tager udgangspunkt i personens faglige og personlige fundament frem for de begrænsninger de selv oplever. Den enkelte involveres aktivt og opfordres til at tage ansvar for eget liv – ud fra devisen ”Hvor har du indflydelse, og hvad kan du selv gøre?” for målrettet at arbejde på at øge hans/hendes selvindsigt. Vi lægger vægt på, at den enkelte har et medansvar i processen og resultatet. Derfor er det helt afgørende at klæde den enkelte på til at kunne tage ansvar for eget handicap – den enkelte skal have opbygget en tro på, at han/hun har noget at tilbyde andre.

I DAMPklaveret arbejder vi med at få skabt strukturer, som kan fastholde og give succesoplevelser. Målet er at gøre den enkelte selvhjulpen og klar til at mestre eget liv gennem en målrettet og intensiv indsats. At have et handicap som eksempelvis ADHD er ikke ensbetydende med, at man har brug for støtte hele livet. Vores erfaring er, at problemer på et område som regel har indflydelse på de andre områder. Derfor støtter vi op om både bolig, arbejde, personlighed og fritid.

Egentlig kan vi sige, at vi samarbejder med personen lige
fra de første små skridt mod at vinde livet tilbage, til at
de selv kan tage det sidste spring ud i at leve det.

Samarbejdet med kommunen

DAMPklaveret arbejder tæt sammen med kommunen om vores rådgivning til en borger. På baggrund af et til to indledende møder beskriver vi mål for borgerens udvikling, indsatsen og et forløb, som borgeren er med til at beslutte.

Vi udarbejder handleplaner

Handlingsplanen danner grundlag for en kontrakt med kommunen, hvor kommunen fastlægger, om der skal bevilges et fuldt forløb hos DAMPklaveret med støtte omkring både job, bolig og netværk, eller om der bevilges en afgrænset støtte i forhold til f.eks. uddannelse eller job.

Dokumenterer vores indsats

Gennem halvårlige statusrapporter til kommunen dokumenterer DAMPklaveret vores indsats overfor borgeren. Vi fastsætter mål og handlingsplaner, som vi løbende tilpasser til borgerens situation og udvikling.
Sammen med kommunen fastlægger vi et forløb og en støtte, der er afpasset borgerens handicap.

Kommunen får dokumentation

DAMPklaveret arbejder ud fra mål og handleplaner for borgerne og halvårlige statusrapporter til kommunen. Hvert halve år udarbejder støttepersonen en statusrapport til kommunen. Rapporten afspejler, om tingene udvikler sig, og om målene flytter sig.

For fagfolk - Supervision

DAMPklaveret tilbyder samtaler med lærere, pædagoger, arbejdsgiver, sagsbehandler og andre fagfolk, der ønsker at arbejde med at skabe et bedre personligt og fagligt overblik over sine forståelses- og handlemuligheder i mødet med mennesker med eksempelvis ADHD.

I en supervisionssamtale tager vi udgangspunkt i de udfordringer, den superviserede oplever i forbindelse med sit arbejde.

Du vil......

  • Opnå større viden og forståelse for unge og voksne med funktionsnedsættelser.
  • Få konkrete værktøjer der kan anvendes i samarbejdet med de unge og voksne.
  • Opnå nye håndteringsmuligheder af følelsesmæssige reaktioner hos unge og voksne.

Med udgangspunkt i konkrete cases finder vi frem til muligheder for, hvordan der bedst kan støttes op omkring den enkelte unge eller voksnes udviklingsproces.

mål

Samarbejdet med arbejdspladsen

Alle forløb indledes med afklaring af målet med indsatsen samt indgåelse af kontrakt.

Supervision til arbejdsgiveren

Supervision omhandler forløb rettet mod fagpersoner. Alle vores vejledere arbejder under løbende, intern supervision. Vi anvender aut. psykoterapeuter i forhold til intern supervision.
Den gode jobmatch mellem borger og arbejdsplads forudsætter, at arbejdspladsen får en forståelse for, hvad handicappet indebærer.

Vi er med på jobbet

DAMPklaveret formidler handicapforståelsen og giver supervision til arbejdsgiveren og kollegerne gennem en tæt kontakt til arbejdspladsen.
Vores støttepersoner følger op med jævnlige møder, er med på jobbet, rundt på stilladserne og sidder med rundt om bordet ved kaffepauserne.

Vi rådgiver interne mentorer

Vi arbejder på at finde og uddanne interne mentorer på arbejdspladsen, så borgeren og arbejdspladsen på sigt kan håndtere kommunikationen på egen hånd.