Priser

Fra 1. januar 2019
indgår vi helst åbne forløb uden udløbsdato. Vi oplever, at udløbsdatoer på kontrakter kan medføre stress hos den enkelte, hvorfor vi anbefaler, at man i stedet anvender opsigelsesmulighederne (se opsigelse og genforhandling).

Vores mindste løsning indenfor støtteforløb er 4 ugentlige støttetimer.

I sager omkring børn og unge beregnes 1 ugentlig vejledertime, som anvendes primært til: specialpædagogisk vejledning i hjemmet (hvilket er frivilligt for forældrene).

Vejleders sekundære opgaver og ansvarsområder i forløbet omhandler andre former for kontakt med forældrene (mails, telefon etc.), supervision af støttepersoner mv.

Det er ikke muligt at fravælge vejleders indsats, da vejleder har det overordnede ansvar for forløbet. Det er muligt ved kontraktens indgåelse at vælge yderligere vejledertimer f.eks. i forhold til mere komplekse/timetunge sager på børne- og unge området.

Alle priser er inkl. moms, og inkluderet administration, kørsel og aktiviteter mv.

Arbejdstid kl. 07:00 – 20:00. DAMPklaveret tilbyder ikke døgndækning.

 

Personlig coaching 1.000 kr. inkl. moms pr. time.

Coachingen foregår fortrinsvis i vores egne lokaler, pr. telefon eller ved personlige samtaler. I særlige komplekse/timetunge tilfælde kan coachingen foregå hjemme hos borgeren.

Startpakke: 10 timer for 8.000 kr. inkl. moms.

Familie coaching 1.200 kr. inkl. moms pr. time.

Vi tilbyder støtte i hjemmet for børn/unge samt deres familie. Samtaleforløb for familier, pårørende og par.

Startpakke: 10 timer for 10.000 kr. inkl. moms.

Studie- og pensionistrabat 50 kr. pr. time konsultation.

 

Foredrag og kurser

Foredrag og kurser er fritaget for moms, når disse afholdes for privatpersoner (f.eks. for forældre, patientforeningers medlemmer og lign.), mens honorar for aktiviteter rettet mod virksomheder, institutioner og lign. tillægges moms. Oplæg/kurser faktureres umiddelbart efter afholdelse.

Oplæg og kurser varetages primært af pædagogisk vejleder og coach Frederik Muxoll, og følgende honorarsatser er gældende:

  • Oplæg/Foredrag 2.000 kr. inkl. moms pr. time.
  • Halvdagskurser 10.000 kr. inkl. moms.
 
Opsigelse og genforhandling

Alle nye eller genforhandlede kontrakter kan opsiges skriftligt med 1 måneds varsel til d. 1. i måneden (løbende måned plus en måned). Dog har vi lettere ved at tilrettelægge den pædagogiske udfasning eller brobygning til andet tilbud ved et længere opsigelsesvarsel.

Transportomkostninger generelt

Transporttid/omkostninger er inkluderet i alle priser og faktureres ikke, med mindre at transporttiden samlet overstiger 2 timer pr. aftale. Køretid herudover faktureres med 500 kr. pr. påbegyndt transporttime.